Spis treści

37. Wykorzystana literatura

Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992.
Archemczyk S., Dzieje Mazur (wschodnich); [w:] Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Praca zbiorowa pod red. J. Kopciała, Suwałki 1995.
Biskupski M., Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach Książęcych w wieku XVI-XV. Kom. Maz.-Warm. 1983, nr 2/3, ss. 199-217.
Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.
Demby R., W straduńskiej puszczy. Z dziejów osadnictwa na ziemi oleckiej, Olecko 1998.
Frenzel J., Beschreibung des Kreises Oletzko..., Margrabowa 1870.
Grenz R., Der Kreis Treuburg. Ein ostpreussische Heimatbuch, Lübeck 1971.
Grigat Ch., Die geschichte des Kreises Treuburg, Treuburg 1938.
Jordan-Lubierzyński F., Ziemia olecka z bliska i z daleka, Białystok 1970.
Kawecki J., Roman B., Ełk. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970.
Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.
Leyding-Mielecki G., Słownik nazw miejscowych okręgu mazurskiego. Cz. 1, Olsztyn 1947.
Mincer Fr., Ludność polska w Prusach Książęcych; [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1. Od pradziejów do 1870 roku. Warszawa 1981, ss. 207-217.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, pod red. A. Wakara, Olsztyn 1974.
Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia. Wybrał i oprac. T. Oracki, Warszawa 1957.
Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego..., t. VI, ss. 114-118, Warszawa 1885.
Skibiński J., Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno-ustrojowych, Olsztyn 1972.
Szcześniak K., Nazwy miejscowe byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego, Gdańsk 1994.
Toeppen E., Historia Mazur..., oprac. i wstęp G. Jasińskiego, Olsztyn 1995.
Trincker E., Kronika gminy leckiej (giżyckiej)..., Giżycko 1997.
Warmia i Mazury, pod red. Zajchowskiej i Kiełczewskiej-Zaleskiej, Poznań 1953.

Spis ilustracji
Achremczyk Stanisław: Historia Warmii i Mazur..., Olsztyn 1992 - fot. 8, 12, 44.
Chojnacki Władysław, Dąbrowski Jan: Krystyn Lach Szyrma. Olsztyn 1971 - fot. 22, 23.
Dzieje Warmii i Mazur w zarysie..., Warszawa 1981 - fot. 6.
Grenz Rudolf: Der Kreis Treuburg..., Lübeck 1971 - fot. 1, 2, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 33, 36, 37, 40, 42, 43.
Kawecki J., Roman B.: Ełk. Z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn 1970 - fot. 5, 32.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, pod red. A. Wakara. Olsztyn 1974 - fot. 4.
Treuburg. Ein Grenzkreis in Osterpreussen. Pod red. Klausa Krecha - fot. 10, 17, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 41, 42.
Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Pod red. J. Kopciała. Suwałki 1995 - fot. 7, 18.
Pozostałe zdjęcia:
Paul Salz - fot. 13, 14, 47, Antoni Maksimowicz - fot. 45 oraz z prywatnych zbiorów Zdzisława Bereśniewicza, Ryszarda Dembego, Józefa Kunickiego.


OLECKO Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby

Następna strona

Spis treści Następna strona

Ustaw parametry drukarki. Wydrukuj tę stronę

J. Kunicki www.olecko.pl Ostatnia zmiana: 28 stycznia, 2013

Do początku strony